Jumat, 01 Maret 2013

PERILAKU TERPUJI

9I12 FITRI FARIDAH

PERILAKU TERPUJI

Ada beberapa perilaku terpuji antara lain :
1. Adil 
    Menurut bahasa, adil berarti teguh dan lurus. menurut istilah adil adalah suatu sikap yang menunjukan ketegasan dalam mengambil keputusan. Adil juga sering diartikan dengan meletakan sesuatu pada tempatnya. 
    Dengan demikian dapat diartikan bahwa berbuat adil adalah berbuat dan bersikap yang tidak mengakibatkan pihak lain merasa tertindas atau teraniaya. Manusia harus berbuat adil dalm segala hal, termasuk dengan dirinya sendiri, yaitu dengan memberiakan hak tubuh kita. Seperti memberi kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat dan lain-lain. 
     Allah berfirman dalam al-qur'an surat an nahl ayat 90 :
"sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."
Apabila manusia telah berbuat adil, maka ketenangan dan ketentraman akan tercipta di atas bumi ini. Jika kezaliman yang kita lakukan, maka kekacauan yang akan terjadi.
Adapun keutamaan berbuat adil : 
- membuat orang disenangi sesamanya
- memberi ketenangan dan metentraman hidup 
- mendatangkan ridho dari allah 
- mnedapat pahala di akherat kelak
- meningkatkan semangat kerja
2. Ridha
    Ridha merupakn salah satu sikap terpuji. Ridha merupakan sifat menerima segala yang telah digariskan oleh AllahSWT untuknya. Tidak mengeluh apabila mendapat kesulitan. Orang-orang yang memilki sifat ridha akan menerimanya dengan ikhlas tanpa mengeluh. 
     Menerima segala yang terjadi dengan senang hati karena segala yang terjadi itu merupakn kehendak Allah SWT. Dengan kata lain ridha adalah tidak menentang hukum dan ketentuan Allah SWT. Didalam sebuah hadits qudsi disebutkan "Barang siapa yang tidak rindha dengan qadha dan Qadar-Ku maka hendaklah mencari Tuhan selain dari-Ku."
Meskipun seseorang merasa ridha terhadap ketentuan Allah, itu tidak harus pula menerima kekufuran dan kemaksiatan. Kufur dan maksiat merupakan Qadha Allah AWT, tetapi ia sendiri tidak rela hambanya berbuat kufur dan maksiat. Ia memerintahkan hambanya menjauhi kufur dan maksiat sebagaimana yang telah diperintahkan padanya.

3. Amal Shaleh
    Amal shaleh adalah setiap hal yang mengajak pada ketaatan terhadap Allah SWT atau setiap perbuatan yang mengantar pada ketaatan Allah., baik perbuatan lahir atau batin, yang berakibat pada hal yang positif atau bermanfaat. 
    Syarat sahnya suatu amal ada dua :                                                                     - amal harus dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih
- amal dilakukan sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan hadits.

Jadi, di dunia ini kita harus mempunyai banyak perilaku terpuji. Agar kita selamat dunia maupun akhirat.
Sumber : gawe dewek

0 komentar:

Posting Komentar